1 thought on “Bà Rằng Bà Rí hát ghẹo dân ca Phú thọ. Đàn Tranh Việt Nam. Tài Linh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *