Hãy đăng ký ngay:

Shaun the Sheep
Season 4
Compilation

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

26 thoughts on “Biên soạn 26-30 [phần 4] – Những Chú Cừu Thông Minh”

 1. Ai là người Việt thì điểm danh 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

 2. pragmatyków są:

  logiczne myślenie i działanie,realizm w ocenianiu rzeczywistości,zdolności analityczne,skuteczne realizowanie swoich celów,talent do zarządzania grupą,konsekwencja w wykonywaniu zadań,potrzeba dominowania w zespole,wywoływanie konfliktów z innymi ludźmi,perfekcjonizm, czyli pragnienie osiągnięcia doskonałości w jakiejś dziedzinie,pracowitość,niechęć do snucia marzeń i fantazji,niezdolność do kreatywnego myślenia,szacunek dla tradycyjnych wartości i sprawdzonych rozwiązań.Ponadto pragmatycy:

  niejednokrotnie uważają, że zrealizują zadanie lepiej, niż ich współpracownicy,lubią ubierać się w ubrania eleganckie i dobrej jakości,mogą dążyć do przeforsowania swojego zdania, wbrew wszelkim przeciwnościom i opiniom członków grupy,nie zawsze liczą się ze zdaniem innych ludzi,podejmują decyzje samodzielnie, bez konsultacji z współpracownikami, rodziną czy przyjaciółmi,mają problem z przyznaniem się do błędów,są niechętni idealistom, wizjonerom i artystom,mogą mieć trudności w rozumieniu dzieł artystycznych,prowadzą rozmowy w sposób szybki, konkretny i logiczny,bywają oschli w stosunkach z innymi ludźmi (również z rodziną).

  pragmatists are:

  logical thinking and action, realism in assessing reality, analytical skills, effective achievement of goals, talent for group management, consistency in performing tasks, the need to dominate the team, causing conflicts with other people, perfectionism, or the desire to achieve excellence in any field, diligence , unwillingness to dream and fantasize, inability to think creatively, respect for traditional values ​​and proven solutions. In addition, pragmatists:

  they often think that they will do the job better than their co-workers, they like to dress in elegant and good-quality clothes, they can strive to pass their opinion against all adversities and opinions of group members, they do not always count on the opinion of other people, they make their own decisions, without consulting with co-workers, family or friends, they have problems with admitting mistakes, are reluctant to idealists, visionaries and artists, may have difficulties in understanding artistic works, conduct conversations in a quick, concrete and logical way, tend to be dry in relations with other people (also with family). = Shaun .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *